AQI
23
市中,一级(优)
更新时间:2019-07-19 11:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
23
AQI
PM2.5/1h
PM10/1h
CO/1h
NO2/1h
O3/1h
SO2/1h
市中各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
 
 
明日穿衣建议
短袖
短袖
吐槽今日空气
周边城市
空气质量指数11
空气质量指数7
空气质量指数20
空气质量指数17
空气质量指数16
空气质量指数22
国内重点城市
空气质量指数25
空气质量指数22
空气质量指数24
空气质量指数65
空气质量指数24
空气质量指数64
空气质量指数35
空气质量指数42
测量时间 项目 测量值 水质类别 III类标准
2018-01-02 PH 7.62 6-9
溶解氧 13.71 ≥5
12:00:00 氨氮 0.14 ≤1.0
高锰酸钾指数 1.32 ≤6
市中今天外出指数
雨伞指数:建议带伞
短时外出可以不带伞。
旅游指数: